Centrum poznatkov spoločnosti ESAB

Úvod do kontroly zvárania

Mnoho charakteristík zvaru je možné vyhodnotiť pri kontrole zvárania. Niektoré súvisia s veľkosťou zvaru a iné sa vzťahujú na prítomnosti nespojitosti zvaru. Veľkosť zvaru môže byť extrémne dôležitá, pretože môže často súvisieť priamo spevnosťou zvaru a pridruženými vlastnosťami. Zvary nedostatočnej veľkosti nemusia vydržať záťaž, ktorej budú vystavené. Nespojitosti zvaru môžu byť tiež dôležité. Sú to nedostatky vo zvare alebo okolo neho, ktoré môžu v závislosti od svojho rozmeru a umiestnenia zabraňovať zvaru plniť kladené nároky. Väčšinou sú tieto nespojitosti, ak sú príliš veľké alebo neprijateľne umiestnené, označované ako defekty a niekedy môžu spôsobiť predčasné zlyhanie zvarového spoja tým, že znížia jeho pevnosť alebo vyvolajú koncentráciu napätia vo zvarenom komponente.

Kontrola zvaru sa môže vykonávať z rôznych dôvodov. Asi najdôležitejším dôvodom je stanovenie, či je kvalita zvaru dostatočná vzhľadom na zamýšľané použitie. Aby sme mohli vyhodnotiť kvalitu zvaru, potrebujeme mať v prvom rade súbor určitých kritérií, s ktorými porovnáme charakteristiky zvaru. Je nepraktické pokúšať sa vyhodnotiť kvalitu zvaru bez určitých daných kritérií.

Kritériá na uznanie kvality zvaru môžu pochádzať z rôznych zdrojov. Zváračský výkres alebo plán zvyčajne udáva rozmery zvaru a možno aj ďalšie polohové informácie, napríklad dĺžku a umiestnenie zvarov. Tieto požadované rozmery väčšinou vznikli na základe výpočtov alebo boli prevzaté z osvedčených návrhov, o ktorých je už známe, že splnili dané požiadavky na spojenie zvarom.

Prijateľné a neprijateľné úrovne alebo počty nespojitostí zvaru na účely kontroly zvaru sú väčšinou dané zváračskými predpismi a normami. Zváračské predpisy a normy boli vyvinuté pre veľký počet rôznych zváračských postupov a ich aplikácii. Je dôležité zvoliť zváračskú normu, ktorá je určená pre dané priemyselné odvetvie alebo zamýšľané použitie.

Kontrola zvaru môže často vyžadovať široké spektrum vedomostí zváracieho inšpektora: musí rozumieť zváračským výkresom, symbolom, zariadeniam, zváracím postupom, požiadavkám predpisov a noriem, ale aj kontrolným a testovacím postupom a ďalšej problematike. Preto mnohé zváračské predpisy a normy vyžadujú, aby bol zvárací inšpektor formálne vyškolený alebo disponoval nevyhnutnými znalosťami a skúsenosťami na vykonávanie kontrolných úkonov. Existuje veľa typov výučbových kurzov kontroly zvárania a veľký počet medzinárodných certifikačných programov pre inšpektorov zvárania. Najpopulárnejší program v Spojených štátoch zastrešuje Americká zváračská spoločnosť (American Welding Society – AWS). Je to program Certifikovaný zváračský inšpektor (Certified Welding Inspector – CWI). Certifikácia zváračského inšpektora: spravidla bude vyžadovať demonštráciu osobných znalostí týkajúcich sa zváračskej inšpekcie formou skúšky.

Aby sme ďalej ocenili význam zváračskej inšpekcie, budeme musieť preveriť špecifické oblasti inšpekčných techník a využitie zváračských inšpekcií. Vybral som tieto témy, ktoré poskytnú prehľad týkajúci sa zváračskej inšpekcie:

Inšpekcia a testovanie pre odsúhlasenie zváračského postupu – typy inšpekcií používaných pre tieto požiadavky a prečo môžu byť nevyhnutnou súčasťou celkového systému zabezpečenia kvality zvárania.

Vizuálna inšpekcia – jedna z najjednoduchších, najmenej nákladných a ak sa vykonáva správne, pravdepodobne najefektívnejšia metóda zváračskej kontroly pri mnohých aplikáciách.

Detekcia povrchových prasklín – metódy ako kapilárna skúška a magnetická prášková skúška – ako ich použiť a čo môžu zistiť.

Röntgenová a ultrazvuková skúška – metódy známe ako nedeštruktívne testovanie (Non Destructive Testing – NDT) sa väčšinou používajú na kontrolu vnútornej štruktúry zvaru, aby bola stanovená integrita zvaru bez porušenia zváraného komponentu.

Deštruktívne testovanie – metódy používané na stanovenie integrity a odolnosti zvaru, väčšinou prostredníctvom rezania alebo lámania zváraného komponentu, a vyhodnotenie rôznych mechanických a fyzikálnych charakteristík.

Jednou z hlavných súčastí úspešného systému na zabezpečenie kvality zvarov je stanovenie, implementácia a vykonávanie zmysluplného zváračského inšpekčného programu. Takýto program sa môže zaviesť až po úplnom stanovení požiadaviek a kritérií na kvalitu zvarov, úplnom porozumení kontrolným a testovacím metódam, ktoré budú použité, a pri dostupnosti náležite kvalifikovaných a skúsených zváračských inšpektorov.

 

Kategórie Kontrola zvárania , Tag Zváranie

x

x

Loading..