Vízie a hodnoty

Za úspechom a duchom našej spoločnosti stoja vízie a jasné hodnoty, ktoré vyznávame. Spoločnosť ESAB napĺňa svoje hodnoty v rámci skupiny Colfax. Naše vízie a hodnoty nám pomáhajú pri strategickom rozhodovaní, prideľovaní zdrojov a každodenných rozhodnutiach.

Vízie a hodnoty

Naše vízie

Byť popredný globálny poskytovateľ inovatívnych zváracích a rezacích riešení pre všetky v oblasti spracovania kovov.

Naše hodnoty

  • Zákazníci hovoria, my počúvame - Naše strategické plány a činnosti sa budú vždy riadiť požiadavkami zákazníkov. Uplatňovanie tejto hodnoty sa zabezpečuje prostredníctvom získavania odozvy a očakávaní zákazníkov pri každej príležitosti a naším prístupom pri poskytovaní služieb zákazníkom.
  • Najlepší tím vyhráva - Naším najcennejším zdrojom sú tímovo orientovaní pracovníci, preto sa neustále usilujeme získavať, rozvíjať a udržať si tie najlepšie talenty. Uplatňovanie tejto hodnoty sa zabezpečuje troma základnými spôsobmi:
  1. Budovanie správneho tímu - zabezpečenie správneho personálu na vykonávané úlohy;
  2. Vytvorenie správneho prostredia - dbáme, aby vedúci tímov vytvárali prostredie, v ktorom sa môžu uplatniť prínosy všetkých pracovníkov;
  3. Dosiahnutie úspechu - ak pre správnych pracovníkov vytvoríte správne prostredie, je omnoho jednoduchšie dosiahnuť úspech!
  • Zmyslom našej existencie je neustále zlepšovanie (stratégia Kaizen) - Stanovenie zásadných cieľov, každodenné experimentovanie a vzdelávanie, eliminácia odpadu pri výrobných procesoch, reflexia najlepších postupov a ich ďalšie zlepšovanie. Uplatňovanie tejto hodnoty sa zabezpečuje porozumením nevyhnutnosti zmien a využívaním prostriedkov na zlepšovanie. Uplatňovanie tejto hodnoty podporujú všetci pracovníci spoločnosti ESAB tak, že vytvárajú prostredie na neustále vzdelávanie, pri ktorom sa využívajú nástroje Colfax Business System Tools a ktoré je základom našej kultúry.
  • Inovácie definujú našu budúcnosť - Za prelomovými ideami v oblasti technológií, produktov, riešení a postupov stojí tvorivosť jednotlivcov aj celej organizácie. Uplatňovanie tejto hodnoty je zabezpečené diferencovanými riešeniami pre zákazníkov, vytváraním produktov a služieb, ktoré vďaka kreatívnemu mysleniu a porozumeniu významu inovácií zlepšujú kvalitu života a starostlivosť o prostredie.
  • Našimi hospodárskymi výsledkami sa usilujeme pritiahnuť akcionárov - Aby sme mohli neustále priťahovať lojálnych akcionárov a udržať si ich, musíme dosahovať najlepšie výsledky v oblasti ziskovosti, prevádzkového kapitálu a hotovostných tokov. Túto hodnotu napĺňame vytváraním smelých, avšak realistických a merateľných cieľov hospodárskych výsledkov a neustálym dosahovaním týchto cieľov.
  • Dosiahnuť úspech v prospech našich zákazníkov, zamestnancov, akcionárov a spoločenstva vyžaduje sústredenie sa na tieto ciele, usilovanie sa o ne a napĺňanie našich hodnôt. Naše vízie a hodnoty nám pomáhajú pri strategickom rozhodovaní, rozdeľovaní zdrojov a umožňujú nám každodenne dosahovať najlepšie výsledky v rámci odvetvia.

x

x

Loading..