bEZPEčNOSť A OCHRANA zdravia PRI PRáCI

Bezpecnost a ochrana zdravia pri práci

Ako líder v prídavných materiálov, v príslušenstve na zváranie a rezacích systémoch ESAB musí:
  • Podporovat bezpecnost a ochranu životného prostredia ako klúcové podnikatelské hodnoty vo všetkých svojich cinnostiach a aktivitách spolocnosti.
  • Zaistit bezpecnost a blahobyt spolupracovníkov, dodávatelov a hostí vo všetkých svojich zariadeniach a zároven sa podielat na svojich cinnostiach pod znackou ESAB.
  • Zachovávat a podporovat kultúru bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci a zamerat sa na konkrétne kroky.
  • Využit nástroje Colfax Business Systému (CBS) na zníženie plytvania a riadit bezpecnost a ochranu zdravia pri práci a kontinuálne ju zlepšovat.
  • Byt pozorný k zákazníkom a vystupovat ako ich cenný partner pri bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci, co prispieva k nášmu spolocnému úspechu.
  • Dosiahnut dodržiavanie platných zákonov a predpisov a iných požiadaviek, ku ktorým sa ESAB hlási s využitím systémov bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci.
  • Predviest bezpecnost a ochranu zdravia pri práci ako vzor trvalo udržatelného a zodpovedného správania v našej lokálnej a globálnej komunite.
  • Zaviazat sa k zachovaniu zdrojov a k prevencii pri našich globálnych aktivitách, produktoch a službách. Rozšírit filozofiu životného cyklu a ocakávaní pre naše predchádzajúce a nadväzujúce zúcastnené strany.
EHS signatures
x

x

Loading..