právne ujednanie

Presnosť Informácií

Vyvinulo sa všemožné úsilie poskytnúť presné a včasné informácie.Chyby sa, pravda, môžu vyskytnúť a informácie sa môžu meniť bez upozornenia.

Zrieknutie sa

Informácie a grafika publikovaná na tejto stránke ("informácie") nevytvárajú žiadnu zmluvnú alebo inú záväznú povinnosť pre ESAB alebo pre ktorúkoľvek zo skupiny spoločností z ktorej tvorí časť, ani nesmie akákoľvek taká Informácia byť použitá ako ponuka alebo iná výzva na predaj alebo kúpu tovaru alebo služieb. Akákoľvek zmluvná alebo iná záväzná povinnosť následne prijatá v zmysle štandardných obchodných podmienok ESAB alebo iných podmienok písomne odsúhlasených ESAB bude nadradená nad akoukoľvek akoukoľvek Informáciou obsiahnutou v tejto webovej stránke.

Informácia môže obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. ESAB vyvinul rozumné úsilie aby zaistil, že Informácie sú presné časove aj obsahove. Pravda, ako v akomkoľvek tlačenom materiále, Informácie môžu byť zastaralé v čase prístupu návštevníka. ESAB nemôže byť zodpovedný az akúkoľvek chybu alebo vynechávku alebo opomenutie aktualizácie takých Informácií aka akékoľvek rozhodnutia založené na takých Informáciách sú vo výhradnej zodpovednosti návštevníka. ESAB si vyhradzuje právo robiť na tejto webovej stránke kedykoľvek zmeny bez upozornenia.

Žiadna záruka alebo ubezpečenie, vyjadrené alebo predpokladané sa neposkytuje vo veci týchto Informácií a ESAB výslovne odmieta akékoľvek uvažované záruky alebo podmienky týkajúce sa titulu, popisu, uspokojivej kvality, vhodnosti na použitie alebo alebo neporušovania duševného vlastníctva tretích strán. V prípade jurisdikcie ktorá obmedzí pôsobnosť limitujúcich doložiek, tieto obmedzenia sa musia uplatniť v najvyššom rozsahu dovolenom miestnym právom. ESAB a ktorýkoľvek člen skupiny spoločností ktorej časť tvorí, neprijíma žiadnu zodpovednosť, priamu alebo nepriamu, za následné straty vychádzajúce z akéhokoľvek použitia tejto webovej stránky, vrátane, bez obmedzenie, akýchkoľvek strát na zisku, narušenia obchodu,strát programov alebo iných údajov v systémoch na spracovanie informácií alebo za iné ujmy.

Zatiaľ čo sa zo všetkých síl snažíme splniť všetky objednávky, ESAB nemôže garantovať dostupnosť akéhokoľvek určitého výrobku vystaveného na tejto webovej stránke. ESAB si vyhradzuje práva kedykoľvek zastaviť predaj akéhokoľvek výrobku uvedeného na tejto stránke bez upozornenia.

Ceny výrobkov ponúkaných na webových stránkach ESAB sa môžu líšiť od iných zverejňovaných cien v dôsledku premenlivých podmienok na rôznych zemepisných trhoch.

Aj keď je 100% bezchybná webová stránka naším cieľom, nezaručujeme že všetok obsah je presný alebo úplný, vrátane cenových informácií a čpecifikácií výrobkov.. Keď zistíme chyby v cenách, budú opravené v našich systémoch a opravená cena sa vztiahne na vašu objednávku. ESAB si vyhradzuje právo vziať späť akúkoľvek ponuku a opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo zanedbania aj po tom, čo bola ponuka odovzdaná a akceptovaná.

Niektoré linky na tejto stránke môžu viesť na iné webové stránky ktoré ESAB nemá pod kontrolou. ESAB neprijíma žiadnu zodpovednosť, priamu alebo nepriamu, za informácie obsiahnuté na takýchto iných stránkach.

Akékoľvek oznámenia alebo materiály poslané do ESAB prostredníctvom tejto webovej stránky, vrátane odpovedí na otázky alebo návrhov, sa nebudú považovať za dôverné. ESAB neprijíma žiadne povinnosti s ohľadom na také oznámenia alebo materiály a môže slobodne reprodukovať, využívať alebo rozosielať také oznámenia alebo materiály bez obmedzení. Ďalej bude ESAB môcť slobodne využívať hociaké nápady, princípy, knowhow alebo metódy obsiahnuté v takých oznámeniach alebo materiáloch.

Colfax Privacy Policy.

x

x

Loading..